Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Awtoulag we mehaniki pudaklarda bölekleri arassalamak üçin 30L dolandyrylýan wagt we ýyladyş ultrases ses arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

1. Laboratoriýalarda, dükanlarda we zawodlarda kiçi partiýa amallary Micro seriýaly ultrases ses arassalaýjy maşynlar üçin esasy goşundylar. Şaý-sepleri, aýna gap-gaçlary, sagat böleklerini, ownuk takyk metal senagat böleklerini, plastmas keramiki bölekleri, elektron böleklerini we başgalary arassalamak üçin ulanylýar.
2. Gurluşy ykjam we ultrases generatory silindr bilen birleşdirilen;
3. Bakyň göwrümi, kislota we aşgar çydamly we haýran galdyryjy görnüşe getirilen poslamaýan polatdan doly öndürilýär;
4. Ultrases tolkunlary tapawutly ultrases generatorlarynyň we import edilýän ýokary hilli geçirijileriň kömegi bilen güýçli;
5. requirementshli talaplar spesifikasiýa we ululyk parametrleri boýunça düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo görkeziş

Ulanmak

Ulanyşda PCB tagtalaryny we zatlary arassalamak, şeýle hem zaýalanmak, arassalamak, emulsiýa etmek, çalyşmak we çykarmak bar.

Ulanyjy bölümleri: hassahanalar, elektrik ulagy satyjylary, sagat we optiki dükanlar, şaý-sepler dükanlary, senagat we magdan kärhanalary, uniwersitetleriň we kollejleriň ylmy gözleg bölümleri we barlaghanalary, maşgalalar.

Arassalaýyş enjamlary elektronika, mehaniki enjamlar, äýnek, şaý-sepler, sagatlar, teňňeler, miweler we beýleki önümleri öz içine alýar.

Önüm aýratynlyklary

1. Ultrases ses wagty 1 minutdan 30 minuta çenli sazlanyp bilner, şeýle hem dürli ýagdaýlara laýyk gelýän uzak wagtlap işläp biler;

2. Arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin arassalaýyş sebedi argon bilen kebşirlenen poslamaýan polatdan ýasalýar;

3. Kir ýuwýan maşynyň daşky görnüşi ajaýyp we uly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan;

4. Arassalaýjy tank, suw geçirmeýän öndürijiligini gowulandyrdy we kebşirlemezden, bir gezek möhür basmak bilen ýokary hilli poslamaýan polatdan öndürilýär;

5. Ultrases güýjini öwürmegiň netijeliligi ajaýyp, kuwwaty güýçli we ýokary hilli import edilýän komponentleriň ulanylmagy sebäpli arassalaýyş täsiri ajaýyp.

Bellik:Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite arassalaýyş enjamlary üýtgedilip bilner.

Ulanyş gerimi

Maliýe hyzmatlary, bank, ofis enjamlary, sungat we senetçilik, mahabat we ofis şeýle ruçkalar, çotgalar, burunlar we stil ruçkalary.

Jübi telefonlary, gurallar we beýleki elektrik takyk zynjyr tagtalary we ätiýaçlyk şaýlary;aragatnaşyk enjamlary we elektrik hyzmaty.

Lukmançylyk kömegini berýän edaralar hirurgiki gurallaryny, diş stomatologiýalaryny, diş galyplaryny, laboratoriýa synaglarynda ulanylýan aýnalary, pyçaklary, synag turbalaryny we ş.m. arassalamaly, himiýany çaltlaşdyrmak üçin dürli derman himiki serişdelerini hem birleşdirmeli.Jogaplaryň arasyndaky gijä galmagy azaldyň.

Jikme-jik aýratynlyklar

Içki çukuryň ululygy 500 * 300 * 200 (L * W * H) mm (30L)
Içki tankyň kuwwaty 30000 ml
Iş ýygylygy 40 KHz
Ultrases güýji 600W
Wagt sazlanyp bilner 1-30 minut
Atingyladyş güýji 1000W
Temperaturany sazlap bolýar RT-80C °
Gaplamanyň agramy 16KG
Bellik Spesifikasiýa salgylanmasy zerur bolanda düzülip bilner

Önümiň görkezilmegi

30L- (1)
30L- (3)
30L- (2)
30L- (4)

30L

30L-1
30L-2
30L-3
30L-4
30L-5
30L-6

  • Öňki:
  • Indiki: