Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Ultrasonik geçirijiler wibrasiýa plastinkasy omöriteleşdirilen ultrases çümdüriji söwda bazary 1500W 40KHZ 28KHZ

Gysga düşündiriş:

Ultrasoniki giriş görnüşi ultrases ses titremesi.

Kompozisiýa: Ultrases wibrasiýa plastinkasy we ultrases ses generatory iki bölekden durýar.

1. Hemme poslamaýan polat gurluşy, kislota we aşgar çydamly, owadan we çydamly.

2. Bölünen gurluşy kabul edip, titremäniň plastinkasy ýokary ýygylykly rozetka bilen ultrases generatoryna birikdirilip, ulanylmagyny we saklanmagyny aňsatlaşdyrýar.

3. Gurmak tertibi çeýe bolup, dürli zerurlyklara görä üç görnüşe bölünip bilner: dürli arassalaýyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin aşaky zarba, gapdal zarba we ýokary zarba.

4. Ultrases wibrasiýa plastinkasynyň artykmaçlyklary.Bejermek we bejermek aňsat.

5. oter görnüşindäki ultrases ses arassalaýjy enjamyň güýji gaty pes bolanda giriş titreýän plastinka enjamy ulanylyp bilner.Bar bolan arassalaýyş tankyna yrgyldy plastinka enjamy goşulsa we ultrases ses arassalaýjy maşyna öwrülse.Şeýle hem bu arzan bahaly usul.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo görkeziş

Ulanmak

Ses tolkunynyň giriş ultrases şok plastinkasy, bar bolan ýeri esasynda goşulan ultrases enjamy.

Giriş görnüşli ultrases ses düzediş plastinasynyň gurnama usuly çeýe.Myş-myş trubkanyň düýbüne ultrases tolkunynyň ýokaryk ýaýramagy üçin gurlup bilner.Şeýle hem çukuryň gyrasyna, ultrases tolkunlaryny çykaryp ýa-da ultrases tolkunyny aşaklygyna çykarmak üçin suwuk ýüzüne gurnap bolýar.

Adaty arassalaýjy maşyn arassalaýyş talaplaryna laýyk gelmeýän mahaly, dürli arassalaýyş talaplaryna laýyk gelýän arassalaýjy enjam döretmek üçin giriş ultrases ses titremesini ulanyp bilersiňiz.

Önüm aýratynlyklary

Technologyörite tehnologiýadan we materiallardan ýasalan ultrases yrgyldy plastinkasy ýokary durnuklylygyň we uzak hyzmat ediş aýratynlyklaryna eýedir:

1. designedörite işlenip düzülen we ünsli işlenilen geçiriji ajaýyp öndürijilige we oňat yzygiderlilige eýe.Kiçijik signal elektroakustiki öwrülişiniň netijeliligi 96% -den ýokary bolup biler.

2. Birinji derejeli geçiriji bilen aşaky telefon kartoçkasynyň gözegçilik diapazonynyň arasyndaky baglanyşyk prosesi, ses tolkunlarynyň geçiriş ýoluny tekizläp, delaminasiýa howpunyň ýokdugyny üpjün edýär.

3. Ajaýyp ýokary temperatura garşylygy titremäniň plastinkasyny 100 at gaýnag suwda uzak wagtlap durnukly işlemäge mümkinçilik berýär.

4. Geçirijileriň sanyny we konfigurasiýasyny ýokarlandyryň, her bir geçirijiniň hakyky iş güýjüniň kesgitlenen bahanyň 70-80% arasynda bolmagyny üpjün edip, geçirijiniň iş möhletini uzaldyp, ortaça 12000 sagatdan gowrak dowam ediň.

Ulanyş gerimi

Ulanyş gerimi giň we ultrases sesleri enjam, elektronika, äýnek, şaý-sepler, synaglar, optika, sagatlar, stomatologiýa, saglygy goraýyş edaralary, himiýa ulaglary, gämiler, awiasiýa we tehniki hyzmat we beýleki pudaklarda giňden ulanyldy.

Obýektleri arassalamak :
Elektron önümleri, laboratoriýa esbaplary, ofis esbaplary, maşgala esbaplary, kompýuter anakartlary we esbaplar aýna gaplary, zynjyr tagtalary, awtoulag bölekleri, enjam bölekleri, stomatologiýa we diş enjamlary, sagatlar, äýnekler, şaý-sepler, golf şarlary, saç syrýan pyçaklar, teňňe nyşany, gap-gaç, çüýşe , miwe we ş.m. Elektroplatlaýjy bölekleri, sagat böleklerini, sagat böleklerini, enjam mehaniki böleklerini, poliester süzgüç elementini, ýarymgeçiriji kremniý wafli, gurallar, linzalar, äýnekler, şaý-sepler, aýna gaplary we ş.m.

Jikme-jik aýratynlyklar

Ultrases güýji 1200W 1500W 1800W
Ultrases ýygylygy 28 / 40KHz 28 / 40KHz 28 / 40KHz 28 / 40KHz 28 / 40KHz 28 / 40KHz 28 / 40KHz
Wibrasiýa plastinkasynyň ululygy mm 355 * 270 * 100 410 * 310 * 100 500 * 400 * 100 500 * 460 * 100 650 * 400 * 100
Bellik Talaplara laýyklykda ýöriteleşdirilen aýratynlyklary we parametrleri kabul ediň

Önümiň görkezilmegi


  • Öňki:
  • Indiki: