Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Ultrases arassalaýjy üçin 40 KHz 28KHz Ultrasonik piezoelektrik geçiriji

Gysga düşündiriş:

Ultrasonik geçirijiler elektrik energiýasyny mehaniki yrgyldylara öwürmek üçin şol bir rezonans ýygylygy bilen piezoelektrik keramikanyň piezoelektrik täsirini ulanýarlar.Adatça, ultrases tolkunlary ultrases generatory tarapyndan emele gelýär, ultrases geçiriji tarapyndan mehaniki titremä öwrülýär we soňra ultrases ses eksport enjamy we ultrases ses kabul ediji enjam tarapyndan döredilýär.Şonuň üçin, energiýa öwrüji enjam hökmünde ultrases ses geçirijisiniň wezipesi, öz güýjüniň az bölegini sarp edip, giriş elektrik güýjüni mehaniki güýje (ýagny ultrases) öwürmek we geçirmekdir.

Enjamlarymyz esasan bölekleri we iş böleklerini arassalamak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo görkeziş

Ulanmak

Ultrases arassalaýyş, elektroplatasiýa zawody, enjam enjamlary, gap-gaç ýuwýan senagat elektron zawod komponentlerini arassalamak, zynjyr zawodynyň zynjyr tagtasyny arassalamak, LED arassalaýjy lukmançylyk enjamlaryny arassalamak, keramiki, poslamaýan polat arassalamak, süýümli optiki keramiki bölekleri arassalamak, optiki linzalar, jübi telefonlary we beýleki ekran ekrany arassalamak.

Önüm aýratynlyklary

1. Piezoelektrik keramiki list
Gowy ultrases täsiri, birmeňzeş we güýçli dykyzlygy we çalt arassalaýyş tizligi bilen import edilen piezoelektrik keramiki listler.

2. qualityokary hilli öwrülişik
Ultrases pes ýylylyk öndürýär we ýokary öwrüliş tizligine eýe, synagdan geçirilen öwrüliş tizligi 90% -den ýokary.

3. Ajaýyp ussatlyk
Awiasiýa alýuminiý gaýtadan işlemek, käbir ýörite öndürijiler arassa alýuminiýde gaýtadan işlenýär, pudakda aşa pes şowsuzlyk we şowsuzlyk derejesi bilen<0,3% we ýapyşmaga gowy garşylyk.

4. Hiliň kepili
Zawodyň ýygylygy takyk we ähli geçirijiler 0,5 KHz aralygynda.

5. Hiliň berk gözegçiligi
Önümiň kär derejesi 100% -e ýetýär we oňat gabat gelse, hyzmat möhleti 50000 sagada ýetip biler.

Ulanyş gerimi

Ultrases ses geçirijiler, amaly, senagat, oba hojalygy, ulag, gündelik durmuş, lukmançylyk bejergisi we harby ýaly pudaklara bölünip bilýän köp sanly amaly bar;Geçirilen funksiýalara görä, ultrases sesini gaýtadan işlemek, ultrases sesini arassalamak, ultrases barlagyny kesgitlemek, ýüze çykarmak, gözegçilik, telemetriýa, uzakdan dolandyrmak we ş.m.Iş gurşawyna görä, suwuklyklara, gazlara, organizmlere we ş.m. bölünip bilner;Tebigat boýunça toparlara bölünip, güýç ultrases, kesgitleýji ultrases, ultrases barlagy we ş.m. bölünip bilner.

Jikme-jik aýratynlyklar

Haryt ady Ultrases geçiriji
Kuwwat 100W düzülip bilner
Quygylyk 20 KHz düzülip bilner
Agram 0.5KG
Öwürmek tizligi 90% -den uly
Çykyş simleri Izolýasiýa padiniň ortasy demir otrisatel bilen gönüden-göni ýanaşyk
Daş görnüşi Diametri 57MM, beýikligi 76MM
Bellik Spesifikasiýa parametrleri zerur bolanda düzülip bilner

Önümiň görkezilmegi


  • Öňki:
  • Indiki: