Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Kompaniýanyň tertibi

Jiaheda - 2017-nji ýylda döredildi;Satuwdan öňki umumy meýilnamalaşdyryş, garaşsyz gözleg we ösüş, enjamlary öndürmek, gurnamak we düzeltmek we ulgamlaryň satuwdan soňky hyzmatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa esasan ultrases ses arassalaýyş enjamlary, pürküji arassalaýjy liniýalar, tekiz arassalaýyş enjamlary, ýerüsti arassalaýyş (elektroplatirleme, örtük) enjamlary, arassalaýjy serişdeler, senagat arassa suw maşynlary we beýleki standart däl awtomatiki arassalaýyş we guradyş enjamlary bilen meşgullanýar.Jiaheda, Industry 4.0-i goldamagy maksat edinýär we Pearl River Delta-da awtomatiki arassalamak we guratmak enjamlary üçin iň dinamiki önümçilik kärhanalarynyň biridir.

Döredildi
+
Işgärler

4.0

Senagaty goldamak

kompaniýa hakda

Biziň güýjümiz

Jiaheda häzirki wagtda 30-dan gowrak işgäri bar we Fujian we Zhejiang-da ofisleri bar.Kompaniýa zehinleri ösdürmek, tehnologiki innowasiýa, dolandyryşa ünsi jemlemek we içerki we daşary tehnologiki alyş-çalyşlary we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek düşünjesine eýerýär.Häzirki wagtda awtoulaglar we täze energiýa ulaglary, poslamaýan polat plastinka senagaty, alýumin zapas şaýlary senagaty, aşhana önümleri senagaty, öý enjamlary senagaty, yşyklandyryş senagaty we ş.m. ýaly ugurlarda giňden tanaldy. Kompaniýa açyk, hyzmatdaşlyga ygrarly bolar, we innowasiýa garaýşy, özara peýdany gazanmak we müşderiler bilen jemgyýete gaýdyp gelmek üçin ýokary öndürijilikli, energiýa tygşytlaýan, awtomatlaşdyrylan we akylly deslapky önümçilik enjamlaryny dizaýn we öndürmek.

zawod-2
zawod-5
zawod-1
zawod-4

Kärhana görnüşi

Standart däl arassalaýyş we guradyjy enjamlaryň awtomatlaşdyrylyşyna we akylly geljegine ýetmek we Senagat 4.0-e kömek etmek.

Iş filosofiýasy

Dogruçyllyga esaslanýan, özara peýdaly we ýeňiş gazanmak, tehnologiki täzelik we üznüksiz gowulaşmak.

Hil filosofiýasy

Önümçilikde berk gözegçilik we ussatlyk;Müşderiniň ulanylyşy nukdaýnazaryndan jikme-jikliklere serediň we arassalaň.

Hyzmat ýörelgesi

Müşderi ilki bilen, dogruçyl hyzmat.Hyzmatyň üsti bilen baha dörediň, ähli taraplara berk gözegçilik ediň, wagtynda eltip beriň, satuwdan soňky hyzmat ulgamyny gowulandyryň we "irki öňüni almak, çalt jogap bermek we öz wagtynda işlemek" gazanmak.

Iş filosofiýasy

Adamlary birinji ýerde goýmak, bitewi, ýerine ýetiriji we ýakyn topar döretmek, geçmek, kömek etmek we öňdebaryjylyk ukyplaryny ösdürmek düşünjesine eýermek;Qualityokary hilli, jogapkärli we hyjuwly söweş topary dörediň.

Kärhananyň ösüşi

Tejribe we ussatlyk bilen adamlara gönükdirilen.Ussatlygy ösdürip bolýar.Işgärleriň garaýyşlaryny we potensialyny korporatiw medeniýete birleşdirip boljakdygyna baha berýäris.Kompaniýa, jogapkärçiligi öz üstüne almaga we bermäge taýyn işgärler üçin has gowy ösüş mümkinçiliklerini döredýär.

Kärhananyň nyşany

Logotipiň esasy reňkleri ýaşyl we gyzyl.Greenaşyl daşky gurşawy goramagy we saglygy aňladýar.Durnukly ösüş strategiýasyna jogap hökmünde kompaniýa müşderileri awtomatiki we akylly pes energiýa arassalaýjy we guradyjy enjamlar bilen üpjün etmäge ünsi jemleýär;Gyzyl kärhananyň işgärleriniň joşgunyny we ýokary söweş ruhuny görkezýän janlylygy we janlylygy, ynamy we hyjuwy alamatlandyrýar;Ikisiniň utgaşmagy, kompaniýanyň sagdyn ösüş üçin daşky gurşawy goramak we akyl düşünjesini goldaýan hyjuwly we jogapkär adamlar toparydygyny görkezýär.

Korporatiw medeniýet

Korporatiw medeniýet

Kärhana görnüşi

Standart däl arassalaýyş we guradyjy enjamlaryň awtomatlaşdyrylyşyna we akylly geljegine ýetmek we Senagat 4.0-e kömek etmek.

Biznes pelsepesi

Dogruçyllyga esaslanýan, özara peýdaly we ýeňiş gazanmak, tehnologiki täzelik we üznüksiz gowulaşmak

Hil pelsepesi

Önümçilikde berk gözegçilik we ussatlyk;Müşderiniň ulanylyşy nukdaýnazaryndan jikme-jikliklere serediň we arassalaň.

Hyzmat ýörelgesi

Müşderi ilki bilen, dogruçyl hyzmat.Hyzmatyň üsti bilen baha dörediň, ähli taraplara berk gözegçilik ediň, wagtynda eltip beriň, satuwdan soňky hyzmat ulgamyny gowulandyryň we "irki öňüni almak, çalt jogap bermek we öz wagtynda işlemek" gazanmak.

Iş pelsepesi

Adamlary birinji ýerde goýmak, bitewi, ýerine ýetiriji we ýakyn topar döretmek, geçmek, kömek etmek we öňdebaryjylyk ukyplaryny ösdürmek düşünjesine eýermek;Qualityokary hilli, jogapkärli we hyjuwly söweş topary dörediň.

Kärhananyň ösüşi

Tejribe we ussatlyk bilen adamlara gönükdirilen.Ussatlygy ösdürip bolýar.Işgärleriň garaýyşlaryny we potensialyny korporatiw medeniýete birleşdirip boljakdygyna baha berýäris.Kompaniýa, jogapkärçiligi öz üstüne almaga we bermäge taýyn işgärler üçin has gowy ösüş mümkinçiliklerini döredýär.

Kärhananyň nyşany

Logotipiň esasy reňkleri ýaşyl we gyzyl.Greenaşyl daşky gurşawy goramagy we saglygy aňladýar.Durnukly ösüş strategiýasyna jogap hökmünde kompaniýa müşderileri awtomatiki we akylly pes energiýa arassalaýjy we guradyjy enjamlar bilen üpjün etmäge ünsi jemleýär;Gyzyl kärhananyň işgärleriniň joşgunyny we ýokary söweş ruhuny görkezýän janlylygy we janlylygy, ynamy we hyjuwy alamatlandyrýar;Ikisiniň utgaşmagy, kompaniýanyň sagdyn ösüş üçin daşky gurşawy goramak we akyl düşünjesini goldaýan hyjuwly we jogapkär adamlar toparydygyny görkezýär.

Müşderi sapary

Müşderi-sapar-1
Müşderi-sapar-3
Müşderi-sapar-2
Müşderi-sapar-4
Müşderi-sapar-5
Müşderi-sapar-6