Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Mehaniki düwme dolandyryş taýmeri Mehaniki enjam zynjyrynyň bölekleri üçin ultrases ses arassalaýjy maşyn15L / 19.8L / 22L

Gysga düşündiriş:

1. Laboratoriýalarda, bölek satuw kärhanalarynda we pudaklarda kiçi partiýa amallary mikro seriýaly ultrases arassalaýyş enjamlary üçin has amatlydyr.elektroniki bölekleri, kiçijik takyk mehaniki we enjam böleklerini, keramiki we plastmassa sagat böleklerini, äýnekleri, şaý-sepleri we ş.m. arassalamak üçin ulanylýar;
2. Ykjam dizaýn ultrases generatoryny we silindrini birleşdirýär.
3. Bakyň göwrümi, aşgar erginlerine we kislotalara çydamly we ýakymly we arassa görnüşe eýe bolan, poslamaýan polatdan ýasalýar.
4. Daşary ýurtdan getirilýän ýokary hilli geçirijileriň we tapawutly ultrases ses generatorlarynyň kabul edilmegi netijesinde ultrases barlagy güýçli we güýçli.
5. Ululyk parametrlerini goşmak bilen islendik talaplar üçin özleşdirmäge rugsat berilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo görkeziş

Ulanmak

Ulanyşda PCB tagtalaryny we zatlary arassalamak, şeýle hem zaýalanmak, arassalamak, emulsiýa etmek, çalyşmak we çykarmak bar.

Ulanyjy bölümi: Keselhanalar, elektron ulag liniýasy, sagat we äýnek dükanlary, şaý-sepler dükanlary, senagat we magdan kärhanalary, ylmy gözleg bölümleri we kollejleriň we uniwersitetleriň barlaghanalary, maşgala.

Arassalaýyş enjamlary elektronika, mehaniki enjamlar, äýnek, şaý-sepler, sagatlar, teňňeler, miweler we beýleki önümleri öz içine alýar.

Önüm aýratynlyklary

1. Ultrases sesiniň üýtgeýän iş wagty 1-30 minut we köp iş wagty bolýar, köp ýagdaýlara laýyk gelýär;

2. Arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin, arassa sebet poslamaýan polatdan ýasalan ekrany argon bilen kebşirlemek arkaly döredilýär;

3. wasuwujynyň gabygy ajaýyp we ajaýyp ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan;

4. Arassalaýjy gap, suw geçirmeýän öndürijiligini ýokarlandyrdy we kebşirleme nokatlary bolmadyk ýekeje möhürleme prosesi arkaly ýokary hilli poslamaýan polatdan durýar;

5. Ultrases güýjini öwürmegiň netijeliligi ýokary, kuwwaty güýçli we ýokary hilli import edilýän komponentleriň ulanylmagy sebäpli arassalaýyş täsiri gowy.

Bellik:Adaty däl arassalaýjy enjam, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üýtgedilip bilner.

Ulanyş gerimi

Bank, ofis, maliýe, sungat we senetçilik işi, mahabat pudagy we ruçkalar, boýag çotgalary, printerler we burunlar ýaly ofis esbaplary;

Aragatnaşyk enjamlaryny we enjamlaryny goldamakda takyk zynjyr tagtalary we jübi telefonlary, pyýada enjamlar, pyýada ulaglar we beýleki elektrik enjamlary ulanylýar;

Lukmançylyk mekdepleri we edaralary: Laboratoriýa synaglary üçin hirurgiki gurallar, diş protezleri, diş galyplary, aýnalar, pyçaklar we synag turbalary ýaly dürli lukmançylyk enjamlaryny arassalamak, şeýle hem dürli derman reagentlerini garyşdyrmak we birleşdirmek öndürijiligi ýokarlandyryp, arassalygy ýokarlandyryp, himiki tizligi ýokarlandyryp biler reaksiýalary we zerur wagt mukdaryny azaltmak.

Jikme-jik aýratynlyklar

Içki çukuryň ululygy 500 * 300 * 150 (L * W * H) mm (22L)
Içki tankyň kuwwaty 22000 ml
Iş ýygylygy 40 KHz
Ultrases güýji 480W
Wagt sazlanyp bilner 1-30 minut
Atingyladyş güýji 800W
Temperaturany sazlap bolýar RT-80C °
Gaplamanyň agramy 15KG
Bellik Spesifikasiýa salgylanmasy zerur bolanda düzülip bilner

Önümiň görkezilmegi

15-22L-2
15-22L-3
15-22L-1
15-22L

15L

15L-1
15L-2
15L-3

22L

22L-1
22L-2
22L-3

  • Öňki:
  • Indiki: