Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Poslamaýan polatdan köp tankly ultrases ses arassalaýjy, senagat ýuwmak we guratmak ultrases barlagy

Gysga düşündiriş:

1. Köp öýjükli ultrases ses arassalaýjy maşyn, arassalaýjy serişde hökmünde şäher suwuny, arassa suwy, gidroksidi ýa-da gowşak kislotaly, suw esasly erginleri ulanýar we köplenç sepmek, sepmek, gyzgyn suwa batyrmak we köpeltmek ýaly arassalama usullary bilen birleşdirilýär. ýarym awtomat ultrases arassalaýyş önümçilik liniýasyny emele getirmek üçin önümi guratmagyň usullary.

2. Elektron zynjyr tagtalarynyň, elektron bölekleriniň, sagat bölekleriniň, metal möhürleme bölekleriniň, metaldan işlenen bölekleriň, şaý-sepleriň, äýnek çarçuwalarynyň, aýna gap-gaçlarynyň, ýarymgeçiriji kremniniň wafli we ş.m. kiçi partiýalary arassalamak üçin aýratyn amatly.

3.Onuň özboluşly tehnologiýasy, güýçli nyşana almak, ýönekeý gurluş, amatly ulanmak we enjamlaryň arzan bahasy, az maýa goýum aýratynlyklary bar we dürli önümleriň ýörite arassalaýyş talaplaryny kanagatlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo görkeziş

Ulanmak

Ultrases ses tolkunlaryndan has ýokary yrgyldy ýygylygy bolan mehaniki tolkun bolup, naprýa .eniýeniň tolgunmasy astynda geçiriji çipiň titremesi netijesinde emele gelýär.Highokary ýygylyk, gysga tolkun uzynlygy, ownuk difraksiýa hadysasy, esasanam gowy ugrukdyryjylyk aýratynlyklaryna eýedir we şöhle hökmünde ugur boýunça köpelip biler.Ultrases, esasanam gün şöhlesine düşmeýän we birnäçe onlarça metr çuňluga girip bilýän suwuklyklara we gaty jisimlere aralaşmak üçin ajaýyp ukybyna eýedir.Hapalar ýa-da interfeýsler bilen gatnaşyga girýän ultrases tolkunlary, sesleri emele getirip, möhüm şöhlelenmeleri döreder.Hereket edýän zatlar bilen gatnaşyga girenlerinde Doppler effektlerini öndürip bilerler.Şonuň üçin ultrases barlagy pudaklarda, milli goranyşda, biomedisinada we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

1. SUS316L ösen poslamaýan polatdan arassalaýjy gap.

2. SUS304 ösen poslamaýan polat kondensator turbasy ilkibaşda Japanaponiýadan getirilýän ýokary öndürijilikli BLT ultrases ses geçiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.

3. Düzülip bilinýän LED displeý temperatura gözegçilik ulgamy.

4. Gurlan howpsuzlyk ýyladyş ulgamy, poslamaýan polatdan çyglylygy bölüji we suw sorujy, kondensasiýa howpsuzlygy ulgamy suwuk derejeli howpsuzlyk ulgamy (bug tanky we regenerasiýa tanky).

5. Gurlan doly elektron ultrases dolandyryş ulgamy.

6. Uzak wagtlap üznüksiz işledilip bilner, howpsuz we işlemek aňsat.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.

Ulanyş gerimi

Esasanam elektron zynjyr tagtalarynyň, elektron bölekleriniň, sagat bölekleriniň, metal möhürleme bölekleriniň, metaldan işlenen bölekleriň, şaý-sepleriň, äýnek çarçuwalarynyň, aýna gap-gaçlarynyň, ýarymgeçiriji kremniniň wafli we ş.m. arassalamak üçin amatly.

Jikme-jik aýratynlyklar

Içki çukuryň ululygy 3000 * 1450 * 1600 (L * W * H) mm
Içki tankyň kuwwaty 650L
Işlemegiň ýoly Zyňmak
Iş ýygylygy 28 / 40KHz
Naprýa .eniýe 380
Yrgyldamalaryň sany 20
Frequygylygy arassalamak 28
Ultrases güýji 0-6600W
Wagt sazlanyp bilner 1-99 sagat sazlap bolýar
Atingyladyş güýji 12000W
Temperaturany sazlap bolýar 20-95C °
Gaplamanyň agramy 600KG
Bellik Spesifikasiýa salgylanmasy zerur bolanda düzülip bilner

Önümiň görkezilmegi

Poslamaýan polat-köp - tank-ultrases-arassalaýjy-senagat-ýuwmak we gury-4
Poslamaýan polat-köp - tank-ultrases-arassalaýjy-senagat bilen ýuwmak we guratmak-1
Poslamaýan polat-köp - tank-ultrases-arassalaýjy-senagat-ýuwmak we gury-2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler