Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Senagat ultrases arassalaýyş ulgamy omöriteleşdirilen awtomatiki arassalaýjy liniýa Awtomatiki önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Gözlenýän ultrases ses arassalaýjy enjam, ultrases arassalaýyş bölümi bolup, iş bölegi yzygiderli ultrases arassalaýyş meýdanyna eltilýär we iki tarapynda ultrases arassalaýjy maşyn titremesi gutulary we degişlilikde 2000W ultrases güýji bar.Iş bölegi ultrases meýdanynyň ortasyndan daşalýar we takyk arassalamak üçin arassalaýjy erginde iki tarapdaky ultrases tolkunlary bilen birmeňzeş bombalanýar.Ultrases barlagynyň “kawitasiýa” täsiri astynda, arassalamak maksadyna ýetmek üçin iş bölegi arassalanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo görkeziş

Ulanmak

Senagat önümçiligine gatnaşýan arassalaýyş, senagat arassalaýyş kategoriýasyna degişlidir.

Önüm aýratynlyklary

Work Iş bölekleriniň ölen burçlaryny düýpli arassalaň:Ultrases arassalaýjy maşynlar el bilen ýa-da beýleki arassalama usullary bilen doly arassalanyp bolmaýan iş bölekleri üçin ep-esli arassalaýyş täsirine eýe.Arassalamak talaplaryny doly kanagatlandyryp bilerler we iş bölekleriniň gizlin burçlaryndan tegmilleri aýryp bilerler;

Various Dürli iş böleklerini arassalamak:Iş böleginiň görnüşi näçe çylşyrymly bolsa-da, ultrases sesini arassalaýyş erginine ýerleşdirilende suwuklyk bilen nirä degip bilýän bolsa, gazanyp bolýar.Ultrasoniki arassalaýjy maşynlar çylşyrymly şekilli we gurluşly iş bölekleri üçin aýratyn amatlydyr;

If Köpugurly arassalamak:Ultrases arassalaýjy maşynlar dürli effektleri gazanmak üçin dürli erginleri birleşdirip, ýagy aýyrmak, pos aýyrmak, tozany aýyrmak, mumy aýyrmak, çipleri aýyrmak, fosfor aýyrmak, passiwasiýa, keramiki örtük, elektroplatasiýa we ş.m.

Pollution Hapalanmagy azaltmak:Ultrases arassalamak hapalanmagy netijeli azaldyp, zäherli erginleriň adamlara ýetirýän zyýanyny azaldyp, ekologiýa taýdan arassa we täsirli bolup biler.

Man El bilen zähmeti azaltmak:Ultrases ses arassalaýjy maşynlaryň ulanylmagy, iş böleklerini doly awtomatiki arassalamaga we guratmaga ýetip biler.Iş böleklerini arassalamagyň ýokarky we aşaky uçlarynda diňe bir operator düzülmeli, işgärleriň sanyny we el bilen arassalamak üçin zerur wagty arassalamak.

Home Öý işiniň wagtyny gysgaldyň:El bilen arassalamak bilen deňeşdirilende, ultrases ses arassalaýjy maşynlar arassalama wagtyny el bilen arassalamagyň dörtden birine gysgaldýar;

Labor Zähmet güýjüni peseltmek:El bilen arassalamak: Arassalaýyş gurşawy agyr, el bilen işlemek agyr we çylşyrymly mehaniki bölekler uzak möhletli arassalanmagy talap edýär.Ultrases arassalaýyş: Pes zähmet güýji, arassa we tertipli arassalaýyş gurşawy we çylşyrymly bölekler awtomatiki we täsirli arassalanýar.

⑧ Daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak:Ultrases arassalaýyş arassalaýjy erginleri gaýta-gaýta ulanmaga ýetip bilýän aýlanylýan süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Suw baýlyklaryny tygşytlamak, tölege ukyply çykdajylary arassalamak we kärhanalaryň daşky gurşaw abraýyny ýokarlandyrmak üçin uly ähmiýete eýe.

Ulanyş gerimi

Azyk senagaty.Dokma senagaty.Kagyz senagaty.Çaphana pudagy.Nebiti gaýtadan işleýän pudak.Ulag pudagy, energetika senagaty, metal gaýtadan işleýän senagat, mehanika senagaty, awtoulag önümçiligi, gurallar, elektron senagaty, poçta we telekommunikasiýa, durmuş enjamlary we lukmançylyk gurallary.Arassalaýyş tehnologiýasynda optiki önümler, harby enjamlar, howa giňişligi, atom energiýasy we ş.m. giňden ulanylýar.

Jikme-jik aýratynlyklar

Maksat Senagat
Iş tertibi Çekiş görnüşi
Agram 4300KG
Daşarky ölçegler 1800 * 600 * 500mm
Temperatura gözegçilik aralygy 0-60
Naprýa .eniýe 380V
Ultrases arassalaýyş ýygylygy 28 KHZ
Görnüşi Çekiş görnüşi
Atingyladyş güýji 15W
Wagt gözegçilik aralygy 0-60min
Ulanylýan ssenariýa Senagat
Quygylyk 60
Jemi kuwwat 65
Bellik Önüm zerurlyklara görä özleşdirmegi goldaýar

Önümiň görkezilmegi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler