Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Ultrases arassalaýyş görnüşi, spreý arassalaýjy enjamlar arkaly amal

Spreý arassalaýjy enjamlary arassalamak prosesi awtomatiki usulda PLC programmirlemesi bilen dolandyrylýar we enjam enjam, kir ýuwulýan otag, çözgüt gutusy, aýlanýan süzgüç ulgamy, ýyladyş ulgamy, suw kesiş ulgamy, ýag aýyrmak ulgamy we a. guratmak ulgamy.Iş prinsipi, iş bölegini arassalamak, ýag çykarmak we ýokary basyşly suw pürküji şok işiniň üstünde suw kesmek we arassalaýjy serişdäni birleşdirmek maksadyna ýetmekdir.

Iş prosesi, iş bölegini gönüden-göni enjamyň geçiriji tor zynjyryna ýerleşdirmek;enjamlary açyň we iýmitlenýänçä awtomatiki işlemek üçin iş usulyny saýlaň.Indiki iş sikline girmek we dowam etmek üçin iş siklini tamamlamak.

Bu enjam awtomatiki transport arassalamagy, durnukly işlemegi ulanýar, indiki indiki prosesi sazlap bolýar, arassalaýyş täsiri gowy we önümçilik netijeliligi ýokary.Oňaýly gurluş, durnukly öndürijilik we uzak hyzmat ömri aýratynlyklaryna eýe.

habarlar-5
habarlar-6

Ultrases arassalaýyş liniýasynyň doly awtomatiki geçýän senagat ultrases ses arassalaýjy maşynyň hiliniň kepili

Enjam esasan awtomatiki transport zynjyryndan, pürküji otagdan, pürküji ulgamdan, ýagy aýyrýan enjamdan, süzgüç aýlanyş ulgamyndan, suw kesiş ulgamyndan, guradyş ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Jikme-jiklikler üçin goşundy gurluşyna serediň.

1. Awtomat konweýer zynjyry:poslamaýan polatdan we zynjyrdan geçiriş geçiriň we arassalaýyş sebediniň tekiz we takyk işlemegini üpjün etmek üçin görnüşi boýunça yzygiderli öňe gidiň.

2. Pürküji ulgamy:Jemi iki toplumy pürkmek we arassalamak, biri gazly spreý arassalamak, ikinji ýol pürküji ýuwmak, üçünji ýol pürküji ýuwmak, dördünjide pürküji ýuwmak, bäşinji ýol pürküji posuň öňüni almak, içki içki, içki içki içgini ulanýar Arassalaýjy iş bölegi arassalanan ýerinde arassalananda pürküji kör ýeriň ýoklugyny doly üpjün etmek üçin boşluga, poslamaýan polatdan ýasalan burun we ýokarky we aşaky pürküji gimnaziýalarynyň arasynda ýalňyşlyk düzüň. iş böleginiň arassalygy arassalandy.

3. Nebiti aýyrýan enjam:Öňki arassalaýyş stansiýasynyň uly gaýtadan işleýiş mukdary sebäpli arassalaýjy ergindäki ýag has köp.Zeýkeşdäki ýagyň öňüni almak üçin, ýagy aýyrmak ulgamy üpjün edilýär.

4. Süzgüç aýlanyş ulgamy:Arassalaýyş täsirini gowulandyrmak üçin aýlanylýan süzgüç ýerindäki arassalaýjy.Torba süzgüçini ulanyň.

5. Suw kesiş ulgamy:Suw boşlugynyň umumy zeýkeş turbasyna zyňylmagy, suw dumanynyň özara täsirleşmeginiň öňüni almak üçin iýmitde izolýasiýa bölümi we daşarky akym bar.Arassala.

6. Gaz nasos ulgamy:Spreý we ýel kesýän bölüm, gözegçä nasos birikmesi bilen gapdalda açykdyr.

7. Elektrik dolandyryş ulgamy:Garaşsyz dolandyryş şkafy, içerki PLC programmirleme gözegçisi, inwertor, kontakt we beýleki esasy sargyt elektrik dolandyryş komponentleri, import edilýän marka ady komponentlerini ýygnamak, durnukly öndürijilik, ygtybarly ömri, uzak ömri, dolandyryş liniýalary elektrik dolandyryş elektrik dolandyryş suratyny görýär.


Iş wagty: 05-2023-nji sentýabr